Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Atelier Roosje~Rosalie®
1 Definities
1.1 Onder Atelier Roosje~Rosalie® wordt verstaan;
Atelier Roosje~Rosalie® gevestigd te ( 8084HN) ‘t Harde,
aan de Dennenweg 14, telefoonnummer: 06 81172168
email: creatiefmetroosjerosalie@gmail.com
1.2 Onder Atelier Roosje~Rosalie® wordt verstaan: www.roosjerosalie.nl.
1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.
1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een Atelier Roosje~Rosalie® georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Atelier Roosje~Rosalie®en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Atelier Roosje~Rosalie®en een koper.
1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via Atelier Roosje~Rosalie® middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Atelier Roosje~Rosalie® door het aangeven van haar aanbod middels het vooraf betalen systeem Atelier Roosje~Rosalie®.

2 Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op Atelier Roosje~Rosalie® tussen Atelier Roosje~Rosalie®en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement) en stemt in met de wijze waarop Atelier Roosje~Rosalie® zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Atelier Roosje~Rosalie® zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op Atelier Roosje~Rosalie®worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven vooraf betalen systeem op Atelier Roosje~Rosalie®, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.
3.3 Een overeenkomst op afstand tussen Atelier Roosje~Rosalie® en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door Atelier Roosje~Rosalie® van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.
3.4 Atelier Roosje~Rosalie®behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op Atelier Roosje~Rosalie® en zolang de voorraad strekt.
3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 150,– behoudt Atelier Roosje~Rosalie® zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

4 Prijzen en Betaling
4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op Atelier Roosje~Rosalie®worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.
4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden..
4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Atelier Roosje~Rosalie® en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Atelier Roosje~Rosalie® zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Atelier Roosje~Rosalie® hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering
5.1 Atelier Roosje~Rosalie® verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
5.2 Atelier Roosje~Rosalie® verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Atelier Roosje~Rosalie® aangegeven op Atelier Roosje~Rosalie®.
5.3 De bestelling is niet altijd direct uit voorraad leverbaar maar zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd. Binnen de beoogde leveringstermijn van tien (10) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van Atelier Roosje~Rosalie® aan Koper van de bestelling. Schilderijen en gepersonaliseerd servies in opdracht vallen buiten deze leveringstermen en word in overleg met de koper een leveringstermijn afgesproken. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@roosjerosalie.nl.
5.4 De door Atelier Roosje~Rosalie®genoemde aflevertermijn van de bestelling op de Atelier Roosje~Rosalie® geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.
5.5 Atelier Roosje~Rosalie® zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op Atelier Roosje~Rosalie® of volgens afspraak met de koper, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden.
5.6 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen (m.u.v schilderijen en gepersonaliseerd servies in opdracht) na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Atelier Roosje~Rosalie® op Atelier Roosje~Rosalie® aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
5.8 Afhalen van de bestelling in Atelier Roosje~Rosalie® is mogelijk.
5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Atelier Roosje~Rosalie® is bevestigd middels de bevestigings email aan het opgegeven emailadres van de koper.
5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland gaan via Post.nl en Kiala.nl
5.11 Bestellingen kunnen niet worden afgeleverd aan een Postbus.
5.12 De verzendkosten per bestelling zijn conform de prijzen van Kiala en Post.nl. Bestelling op maat gemaakt zoals een mok met een afbeelding van een (huis) dier van de koper wordt alleen aangetekend verstuurd. Informatie over de verzendkosten is te vinden op www.postnl.nl en Kiala.nl
5.13 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie over de verzendkosten is te vinden op www.postnl.nl en Kiala.nl.

6 Garantie
6.1 De producten die Atelier Roosje~Rosalie® levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op Atelier Roosje~Rosalie®.
6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Atelier Roosje~Rosalie®, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Atelier Roosje~Rosalie® schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Atelier Roosje~Rosalie® staan vermeld in de algemene voorwaarden).
6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Atelier Roosje~Rosalie®, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Atelier Roosje~Rosalie®. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.
6.4 Atelier Roosje~Rosalie® is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.
6.5 Atelier Roosje~Rosalie® raadt aan de geleverde producten met de hand af te wassen en niet middels een vaatwasmachine. Schade als gevolg van afwassen met een vaatwasmachine valt niet uit te sluiten, hiervoor is Atelier Roosje~Rosalie® niet aansprakelijk.

7 Risico-overgang
7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Atelier Roosje~Rosalie® draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.
8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Atelier Roosje~Rosalie®en haar producten, berusten bij Atelier Roosje~Rosalie®, en andere rechthebbenden. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Atelier Roosje~Rosalie® (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid
10.1 Ondanks het feit dat Atelier Roosje~Rosalie® zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Atelier Roosje~Rosalie®, is Atelier Roosje~Rosalie® niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. Atelier Roosje~Rosalie® behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Atelier Roosje~Rosalie®, dan wel tussen Atelier Roosje~Rosalie® en derden is Atelier Roosje~Rosalie®niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Atelier Roosje~Rosalie®.
10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Atelier Roosje~Rosalie® voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Atelier Roosje~Rosalie® is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Herroeping
11.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.
11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Atelier Roosje~Rosalie® moet zijn ontvangen.
11.3 In geval van ontbinding zal Atelier Roosje~Rosalie® de door koper aan Atelier Roosje~Rosalie® betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen (Minus €3,95 administratiekosten), mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Atelier Roosje~Rosalie® is geretourneerd.

12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan Atelier Roosje~Rosalie® kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Atelier Roosje~Rosalie® niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Atelier Roosje~Rosalie® is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Atelier Roosje~Rosalie® haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Atelier Roosje~Rosalie®en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Atelier Roosje~Rosalie® koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
12.2 Atelier Roosje~Rosalie® is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Atelier Roosje~Rosalie® voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

13 Toepasselijk recht
13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Atelier Roosje~Rosalie® en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 Geschilbeslechting
14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen Atelier Roosje~Rosalie® en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.
14.2 Nadat Atelier Roosje~Rosalie® zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. 14.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15 Algemene voorwaarden Personaliseren

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen van te personaliseren artikelen van Atelier Roosje~Rosalie® (hierna te noemen Atelier Roosje~Rosalie®).
1. Algemene bepalingen
1.1 Na goedkeuring, door betaling, verbindt de klant zich tot afname van de door hem bestelde artikelen.
1.2 Omdat de kleuren van de ontwerpen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en de computercapaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
1.3 De koper is verplicht de correcte adresgegevens door te geven via de website en blijft de koper aansprakelijk voor de door de koper bestelde artikelen die op het adres zijn afgeleverd.
2. De koopovereenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na betaling van uw bestelling. Atelier Roosje~Rosalie® is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Atelier Roosje~Rosalie® dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling en zal het geld geretourneerd worden of zal de opdracht worden doorgesproken en zal Atelier Roosje~Rosalie® met de koper tot een overeenkomst komen zodat de opdracht alsnog gemaakt kan worden.
2.2 Atelier Roosje~Rosalie® hecht grote waarde aan de correcte weergave van prijzen en specificaties die op de Atelier Roosje~Rosalie® voorkomen. Atelier Roosje~Rosalie® kan desondanks niet instaan voor de juistheid van de op deze website gepresenteerde informatie. Atelier Roosje~Rosalie® is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangedaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.
2.3 Omdat alle producten voor de koper worden gepersonaliseerd is retourneren niet mogelijk zonder aanwijsbare tekortkoming door Atelier Roosje~Rosalie®. Door betaling van de aankoop gaat u akkoord met de door Atelier Roosje~Rosalie® aangenomen opdracht. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien er in uw bestelde product een mankement (breuk, barst of content fout) bevindt.
2.4 De koper gaat akkoord, na betaling, met de creatieve vrijheid van Atelier Roosje~Rosalie®. Vooraf zal er geen voorbeeld van het gepersonaliseerde eindproduct getoond worden, deze zie je pas bij ontvangst.
3. Herroepingsrecht
3.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op de geleverde gepersonaliseerde Atelier Roosje~Rosalie® artikelen.
4. Prijzen, kortingen en betalingen
4.1 Atelier Roosje~Rosalie® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding voor is.
4.2 Het bedrag dat de koper verschuldigd is aan Atelier Roosje~Rosalie® dient binnen een week na bestelling te worden voldaan. Bij uitgebleven betaling vervalt de opdracht en zal deze niet in behandeling worden genomen.
5. Levering
5.1 De vermelding van leveringstermijnen op de Atelier Roosje~Rosalie®, in bevestigingen en overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Atelier Roosje~Rosalie® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
5.2 Levering is slechts mogelijk naar adressen binnen Nederland.
6. Persoonsgegevens
6.1 Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Atelier Roosje~Rosalie®. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
6.2 Persoonsgegevens zullen door Atelier Roosje~Rosalie® niet worden verstrekt aan derden, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
7. Klachten, aansprakelijkheid en geschillen
7.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten te onderzoeken of Atelier Roosje~Rosalie® overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Atelier Roosje~Rosalie® terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, via email naar info@roosjerosalie.nl in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Atelier Roosje~Rosalie® geacht aan haar verplichtingen van de overeenkomst te hebben voldaan.
7.2 De aansprakelijkheid van Atelier Roosje~Rosalie® blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag van het bestelde product (koopovereenkomst) van de koper.
7.3 Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten dan horen wij dat graag van u. Bij klachten verzoeken wij u dan ook met ons contact op te nemen via: info@roosjerosalie.nl